example 077-9555577

מבחן אמירם - מבנה והוראות

 

מבחן אמירם הוא גרסה ממוחשבת של מבחן אמיר. למבחן ניגשים סטודנטים או מועמדים ללימודים לצורך קבלה ללימודים או לצורך סיווג לרמות באנגלית.

 

מבנה מבחן אמירם

מבחן אמירם כולל שאלות בשלושה סוגים שונים: השלמת משפטים, ניסוח מחדש והבנת הנקרא. כל השאלות הן שאלות רבות-ברֵרה (שאלות אמריקאיות) שבהן על הנבחן לבחור באפשרות הנכונה ביותר מבין ארבע אפשרויות.

לכל שאלה במבחן אמירם מוקצב זמן בנפרד, ואין אפשרות להעבירו משאלה לשאלה. במילים אחרות, מתן תשובה לפני תום הזמן המוקצב אינו מזכה בתוספת זמן בשאלות האחרות.

משך הזמן המוקצב לכל שאלה הוא סביר ומאפשר לענות על השאלות בלי למהר יתר על המידה.

 

המבחן אינו מחולק לפרקים כמו מבחן אמיר, אולם השאלות מסודרות בשלושה מקבצים:

  • שאלות השלמת משפטים – לכל שאלה מוקצבות 2 דקות.
    בחלק זה מוצגים משפטים, שבכל אחד מהם חסרים מילה או מספר מילים. עליך לבחור באפשרות המשלימה את המשפט בצורה הטובה ביותר.
  • שאלות הבנת הנקרא – הזמן המוקצב לקריאת הקטע הוא 7 דקות, והזמן המוקצב לפתרון כל שאלה הוא 4 דקות. ניתן לחזור ולקרוא שוב את הקטע במהלך המענה על השאלות.
  • שאלות ניסוח מחדש - לכל שאלה מוקצבות 4 דקות.
    בחלק זה מוצגים מספר משפטים. לאחר כל משפט מופיעות ארבע אפשרויות לנסח מחדש את הרעיון העיקרי של אותו משפט במילים אחרות. בכל שאלה, עליך לבחור באפשרות המבטאת בצורה הטובה ביותר את המשמעות של המשפט המקורי.

 

הוראות מבחן אמירם

כאמור, לכל שאלה במבחן אמירם מוקצב זמן למתן תשובה. אם לא ענית עד תום הזמן, ייחשב הדבר כאילו ענית תשובה שגויה, ותוצג לפניך השאלה הבאה. לכן, גם אם אינך יודע את התשובה, כדאי לך לנחש.

 

פתרון הבחינה נעשה באמצעות המקלדת. המקשים שבהם תשתמש הם:
מקשי הספרות 1 2 3 4 - משמשים לסימון התשובות לשאלות.
המקש <Enter> משמש לאישור סופי של התשובה ולמעבר לשאלה הבאה.

מקש F12 משמש להסתרת השעון ולהחזרתו.

מקשי החצים משמשים לגלילת הטקסט מעלה ומטה בשאלות הבנת הנקרא.

תיקון תשובה:
כל עוד לא הקשת <Enter>, תוכל לתקן את התשובה בהקשה על מספר התשובה הרצויה.

אישור התשובה:
לאחר שאישרת את התשובה לא תוכל לשנות אותה.
אם הקשת תשובה אך לא אישרת אותה בהקשת <Enter>, תשובה זו תיבחר בתום הזמן המוקצב.

 

הכנה למבחן אמירם

אתר "פטור" הוא אתר ההכנה המוביל בישראל לקראת מבחן אמירם. באתר תמצאו קורס אינטרנטי הכולל לימוד אוצר מילים, שאלות תרגול, שיטות פתרון ומבחנים לדוגמא.

 

לחץ כאן לתרגול מבחן אמירם לדוגמא.

קרא עכשיו על הכנה למבחן אמירם באתר פטור (הקישור ייפתח בדף נפרד).