השמע appealing מושך, מעניין, מקסים
השמע appeal לפנות אל, לבקש, לערער
השמע awesome עצום, מעורר יראת כבוד
השמע variety מגוון, מבחר
השמע various מגוון
השמע natural טבעי
השמע nature טבע, אופי
השמע habitat סביבת מגורים טבעית
השמע scientist מדען
השמע species מין, זן
השמע estimate להעריך
השמע estimation הערכה, אומדן
השמע annual שנתי
השמע effort מאמץ, ניסיון
השמע cultural תרבותי
השמע culture תרבות
השמע capital עיר בירה, הון
השמע parade תהלוכה, מצעד
השמע consist מורכב מ, מכיל
השמע national לאומי
השמע nation אומה
השמע passion תשוקה, תאווה
השמע passionate נלהב, מלא תשוקה
השמע prestigious יוקרתי
השמע prestige יוקרה
השמע coast חוף
השמע truly באמת
השמע true אמיתי, נכון
השמע truth אמת