שאלה 1 מתוך 11 שאלות 
1. It is said that an innate ______ to create is what makes people become artists.

variety
revenge
vision
passion