שאלה 1 מתוך 11 שאלות 
1. In India, Mohandas Ghandi is considered a ______ hero to this very day.

passionate
fatal
vertical
national