שאלה 1 מתוך 11 שאלות 
1. Even the most cynical of tourists will be forced to admit that the Taj Mahal is ______ a beautiful palace.

culturally
consequently
thoroughly
truly