שאלה 1 מתוך 11 שאלות 
1. The huge volcano on the lakeside is an ______ sight.

average
annual
awesome
evasive