שאלה 1 מתוך 11 שאלות 
1. It’s quite ______ to feel homesick after a long time abroad.

natural
informal
passionate
irritating