שאלה 1 מתוך 11 שאלות 
1. The city of Amsterdam offers its visitors a large ______ of museums.

product
infection
effort
variety